Algemene voorwaarden

Voorwaarden steunbetuigers

VisRijk is een initiatief van Stichting Vissenbelangen. Deze stichting is verantwoordelijk voor de inhoud van de website VisRijk.nl. De website publiceert steunbetuigingen van individuen en organisaties op haar website na toestemming van de betrokken persoon of organisatie. Stichting Vissenbelangen behoud ten alle tijden het recht om steunbetuigingen niet te plaatsen of te verwijderen zonder opgaaf van redenen.

Voorwaarden donateurs

Wanneer u via de website VisRijk.nl een donatie doet, doet u een donatie aan Stichting Vissenbelangen: hierna te noemen Vissenbelangen.

Vissenbelangen is een stichting in Nederland. De stichting werd in augustus 2022 opgericht om de belangen van vissen onder de aandacht te brengen bij burgers, organisaties en overheidsorganen.

Als donateur van Vissenbelangen kun je kiezen om een eenmalige donatie te doen, of om een maandelijkse donatie te doen via een automatische afschrijving. Betalingen via de website verlopen via Mollie. In het geval je kiest voor een eenmalige donatie is er geen sprake van enige verplichting van jouw kant. Je hoeft dan ook niets te doen. We maken gebruik van de betalingsmodule van Mollie (iDeal). Via de website is het mogelijk om bedragen tot € 1.000 over te maken. Wil je een hoger bedrag schenken dan adviseren we om het bedrag via je eigen bank over te maken naar onze rekening NL60 TRIO 0320 5050 74 t.n.v. Stichting Vissenbelangen. Het is mogelijk om een factuur op te vragen van je donatie. Stuur dan je verzoek via mail met de gewenste gegevens voor de factuur naar: financieel@vissenbelangen.nl.

Bij maandelijkse donaties wordt het bedrag afgeschreven op de eerste werkdag dat je je hebt opgegeven als donateur. Na aanmelding als maandelijkse donateur ontvang je van ons een bevestiging. Na betaling heb je het recht om tot 8 weken na het overmaken je betaling terug te boeken. Wil je je donateurschap stop zetten of wijzigen dan kan dat door een e-mail te sturen naar financieel@vissenbelangen.nl met daarin je verzoek met je gegevens.

Vissenbelangen heeft geen informatieblad die via de post verstuurd wordt. Je kunt op de hoogte blijven via onze digitale nieuwsbrief. Deze ontvang je alleen als je je hiervoor hebt aangemeld. Het laatste nieuws staat ook op onze website en Facebook pagina.

Alvast hartelijk dank voor je steun!

Stichting Vissenbelangen
info@vissenbelangen.nl
NL60 TRIO 0320 6060 74
Kvk nummer: 87326043

Artikel 1. Definities

 • Donatieformulier: middel om online een donatie te doen aan Vissenbelangen.
 • Donateur: de natuurlijke – of rechtspersoon die middels een elektronische overboeking, via de website van Vissenbelangen, een donatie doet aan Vissenbelangen.
 • Online doneren: het geven van geld middels een elektronische overboeking via de website van Vissenbelangen aan Vissenbelangen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie aan Vissenbelangen.
 • De donateur stemt, door online te doneren, in met deze Algemene Voorwaarden.
 • Vissenbelangen behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

Artikel 3. Rechten Vissenbelangen

 • Online donaties komen volledig ten goede aan Vissenbelangen.
 • Vissenbelangen is volledig vrij in het bestemmen van deze online donaties, mits overeenkomstig haar statutaire doelstellingen.

Artikel 4. Plichten Vissenbelangen

 • Vissenbelangen verplicht zich de ontvangen bedragen te besteden overeenkomstig haar statutaire doelstellingen.
 • Vissenbelangen neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de communicatie, de persoonsgegevens, de elektronische overdracht van data en online donaties en zorgt voor een veilige web omgeving.
 • Alle personen die namens Vissenbelangen bevoegd zijn van de persoonsgegevens kennis te kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding van deze gegevens.

Artikel 5. Plichten donateur

 • Om online een donatie te kunnen doen dient de donateur minimaal 16 jaar oud te zijn. Indien een donateur de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt, dient een online donatie via een van de ouders of verzorgers te geschieden.
 • De donateur geeft de correcte naam en identiteit op.
 • De donateur verricht uitsluitend donaties met middelen waarover hij/zij mag beschikken en waarover hij/zij zeggenschap heeft.

Artikel 6. Wet Bescherming Persoonsgegevens

 • Vissenbelangen verwerkt de door de donateur aan Vissenbelangen verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle (wettelijke) voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet bescherming persoonsgegevens gesteld.
 • Deze persoonsgegevens worden door Vissenbelangen verwerkt ten behoeve van het aangaan van donateurschappen, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 • De donateur heeft het recht zich te verzetten tegen verwerking van deze gegevens in het kader van marketingactiviteiten.
 • De donateur heeft het recht te controleren of de door Vissenbelangen geregistreerde gegevens juist zijn en het recht op correctie, indien de gegevens niet juist blijken te zijn. Vissenbelangen heeft het recht om in dit kader om legitimatie van de gevende partij te verzoeken.

Artikel 8. Slotbepaling

 • Het privacy statement die Vissenbelangen hanteert is van toepassing.
 • Indien partijen, in geval van het ontstaan van een geschil, er niet in slagen onderling tot overeenstemming te komen, verklaren zij hierbij dat de rechtbank te Arnhem bevoegd is om van het geschil kennis te nemen.
 • Partijen verklaren dat het Nederlands recht van toepassing is.
Steun de campagne!
Kom ook op voor de belangen van vissen